Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

Soja

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam

 

ARION PRO

HERBICID

 

SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

 

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza S ASTAV: Aktivna materija: DIKAMBA 480 ± 25 g/l

 

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

 

Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju.

 

6-12 h posle primene do sušenja depozita.

 

Delovanje: ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širkokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva.

 

Preparat se primenjuje:

 

Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

 

U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).

 

Deluje na sledeće korove:

 

Tednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemi-isifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), kamil-ica (Matricaria chamomile), crna slačica (Brassica nigra), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), smrdljiva kopriva (Galeopsis dubia), mala kopriva (Urtica urens), štir obični (Amaranthus retroflexus), pomočnica obična (So-lanum nigrum), bulka obična ( Papaver rhoeas), lipica teofrastova (Abutilon theohrasti), konica obična (Galisnoga parviflora), vijušac njivski (Bilderdi/kia convolvulus), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), ljutič njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obič-na (Stellaria media), sunceljubiva mlečika (Euphorbia helio-scopia), bročika lepuša (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), štavalj (Rumex csrispus), obična vija (Medicago lupulina), oranjica obična (Descurainia sophia) i grahorica njivska (Vicia sativa).

 

Višegodišnji širokolisni korovi: gorčika poljska (Sonchus arvensis), ladolež (Cahjstegia sepium), pelen crni (Artemisia vulgaris), poponac njivski (Convolvulus arvensis) i renika obična (Lepidium draba).

 

Kompatibilnost: Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklopira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

 

MEMFIS

HERBICID

 

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice S ASTAV: Aktivna materija: KLOPIRALID 300 ± 15 g/l

 

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu.

 

Radna karenca: Do sušenja depozita 24 sata.

 

Delovanje: Memfis je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid. Transportuje se lišćem i korenom. Koristi se za suzbijanje širkokolisnih korova u uljanoj repici.

 

Preparat se primenjuje:

 

Posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova, pa do pojave cvetnih pupoljaka (faze 18-51 BBCH skale), odnodno posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova).

 

U količini od 0,25 - 0,4 l/ha (2,5-4 ml na 100 m2).

Deluje na sledeće korove:

 

Tednogodišnji širokolisni korovi: prstenak poljski (Anthemis arvensis), renika obična (Lepidium draba), različak njivski (Centaurea cyanus), kamilica divlja (Matricaria indora), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis).

 

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

 

Kompatibilnost: Meša se sa preparatima na bazi 2,4 - D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila, bifenoksa.

 

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

VITORIOMOX

HERBICID

 

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

 

SASTAV: Aktivna materija: IMAZAMOX 40 ± 4 g/l

(Tehnička čistoća: min 98%)

Karenca: Suncokret - obezbeđena vremenom primene; Soja - 35 dana.

Radna karenca: 6 h nakon primene

 

Delovanje: Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze - ALS - inhibitor boisinteze esencijalnih aminokiselina.

Preparat se primenjuje:

 

U usevu soje u količini od 1,0 - 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2) od faze 1 - 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

 

U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,21/ha (12 ml na 100 m2) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trečeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

Deluje na sledeće korove:

 

Širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), volovod (Orobanche sp.), dvornik obični (Pohfgonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomočnica obična (Solanum nigrum), muhar sivi (Setaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium).

 

Uskolisni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena.

Kompatibilnost: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

PROCEED

FUNGICID

 

KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC), MRKE BOJE

PRIMENA: Suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis)i fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

SASTAV: Aktivna materija: Ciprokonazol 160 g/l  Propikonazol 250 g/l

Karenca: Pšenica i ječam 42 dana Radna karenca: Do sušenja depozita

 

Delovanje: PROCEED je fungicid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysihae graminis) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) pšenice i ječma.

Količina primene: 0,5 l/ha - preventivno ili po pojavi simptoma, za suzbijanje prouzrokovača:

 

pepelnice (Erysiphe graminis), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi kraja klasanja i početka cvetanja.

 

PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena .

 

Kompatibilnost: Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

 

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

 

 

 

ARION PRO

HERBICID

 

SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

 

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza S ASTAV: Aktivna materija: DIKAMBA 480 ± 25 g/l

 

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

 

Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju.

 

6-12 h posle primene do sušenja depozita.

 

Delovanje: ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širkokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva.

 

Preparat se primenjuje:

 

Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

 

U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).

 

Deluje na sledeće korove:

 

Tednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemi-isifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), kamil-ica (Matricaria chamomile), crna slačica (Brassica nigra), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), smrdljiva kopriva (Galeopsis dubia), mala kopriva (Urtica urens), štir obični (Amaranthus retroflexus), pomočnica obična (So-lanum nigrum), bulka obična ( Papaver rhoeas), lipica teofrastova (Abutilon theohrasti), konica obična (Galisnoga parviflora), vijušac njivski (Bilderdi/kia convolvulus), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), ljutič njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obič-na (Stellaria media), sunceljubiva mlečika (Euphorbia helio-scopia), bročika lepuša (Galium aparine), dimnjača obična (Fumaria officinalis), štavalj (Rumex csrispus), obična vija (Medicago lupulina), oranjica obična (Descurainia sophia) i grahorica njivska (Vicia sativa).

 

Višegodišnji širokolisni korovi: gorčika poljska (Sonchus arvensis), ladolež (Cahjstegia sepium), pelen crni (Artemisia vulgaris), poponac njivski (Convolvulus arvensis) i renika obična (Lepidium draba).

 

Kompatibilnost: Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklopira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

 

MEMFIS

HERBICID

 

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice S ASTAV: Aktivna materija: KLOPIRALID 300 ± 15 g/l

 

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu.

 

Radna karenca: Do sušenja depozita 24 sata.

 

Delovanje: Memfis je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid. Transportuje se lišćem i korenom. Koristi se za suzbijanje širkokolisnih korova u uljanoj repici.

 

Preparat se primenjuje:

 

Posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova, pa do pojave cvetnih pupoljaka (faze 18-51 BBCH skale), odnodno posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova).

 

U količini od 0,25 - 0,4 l/ha (2,5-4 ml na 100 m2).

Deluje na sledeće korove:

 

Tednogodišnji širokolisni korovi: prstenak poljski (Anthemis arvensis), renika obična (Lepidium draba), različak njivski (Centaurea cyanus), kamilica divlja (Matricaria indora), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis).

 

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

 

Kompatibilnost: Meša se sa preparatima na bazi 2,4 - D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila, bifenoksa.

 

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

VITORIOMOX

HERBICID

 

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI) PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

 

SASTAV: Aktivna materija: IMAZAMOX 40 ± 4 g/l

(Tehnička čistoća: min 98%)

Karenca: Suncokret - obezbeđena vremenom primene; Soja - 35 dana.

Radna karenca: 6 h nakon primene

 

Delovanje: Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze - ALS - inhibitor boisinteze esencijalnih aminokiselina.

Preparat se primenjuje:

 

U usevu soje u količini od 1,0 - 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m2) od faze 1 - 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

 

U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,21/ha (12 ml na 100 m2) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trečeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

Deluje na sledeće korove:

 

Širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), volovod (Orobanche sp.), dvornik obični (Pohfgonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomočnica obična (Solanum nigrum), muhar sivi (Setaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium).

 

Uskolisni korovi: divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena.

Kompatibilnost: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

PROCEED

FUNGICID

 

KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC), MRKE BOJE

PRIMENA: Suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis)i fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

SASTAV: Aktivna materija: Ciprokonazol 160 g/l  Propikonazol 250 g/l

Karenca: Pšenica i ječam 42 dana Radna karenca: Do sušenja depozita

 

Delovanje: PROCEED je fungicid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysihae graminis) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) pšenice i ječma.

Količina primene: 0,5 l/ha - preventivno ili po pojavi simptoma, za suzbijanje prouzrokovača:

 

pepelnice (Erysiphe graminis), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi kraja klasanja i početka cvetanja.

 

PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena .

 

Kompatibilnost: Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

 

Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

 

 

 

 

SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL, BLEDO ŽUTE BOJE